Phạm Ngọc Tạo

Phạm Ngọc Tạo

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội, Nội tiêu hóa

Bác sỹ CK I Nội, Nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Hữu Nghị

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1953