Đào An

Đào An

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ CK I Chẩn đoán hình ảnh

Bệnh viện Bưu điện Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/01/1968