Chử Thị Thu Hường

Chử Thị Thu Hường

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Viện huyết học truyền máu Trung Ương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ